Vinobraní (3)

27. ledna 2014 v 18:43 | já
V I N O B R A N Í
(v nářečí) (3.část)

Pudmistr: Né nadarmo se říká, že není šprocho abe na tém nebelo pravde trocho, ali esli ses Majdaléno myslela, že. tě bodo za to šanuvat, tak to ses přepočítala.
Žena: Já se také nebodo šanuvat, ali ešče uvidíme kamo, násobilka vende.
Pudmistr: Ha - mně stracho nenaženeš, to se marně namaháš.
Žena: Co bech se nenamahala, šak už se teho haji lidi všimle, že se kolem tebe točí jedna ženská osoba a, že se te temo vůbec nebráníš, ba naopak. Až se to doví tvá stará nevím,nevím.
Pudmistr: / se ošívá / Tak to stačí Majdaleno ! nemyslíš??
.Žena: Nemeslím nic. Ale vím….!!
Pudmistr: /rovněž vpadne do řeči/ To vopravdo Majdaléno stačí./ důrazně / Tehoto už necháme. To…. Só…… samé řeči….To k ničemo nevede. To nechme tade muhli sedět dva dni. Já meslím sósedi, že dež se to tak veme jedno s druhým, tak Vendelín Šéba dobře plnil svó povinnosť, nó dež tam za ňém došla jeho žena, bodéť be se neochutnala té letoší úrode. Šak se jí orodilo dosť a na nejakém střapečko nesende. Tak jak to oděláme ??
1 Horny: Ba je to tak, deť se nic strašnýho nestalo a na nejakým střapečko nesende.
2 Horny: Aji debe, tak každé z nás može jednó zakopnót.
Pudmistr: Ja, takové už je ten náš zatrolené život. No a nekdy neškodí jedno to oko přivřít. Co říkáte pane fiškál?
Fiškál: Zákonům mosí bét po právu. Ale i soud só lidé chybující.
2 Horny: Písmo svatý praví: Kdo z vás je bez viny, vezmi kameň a kamenuj ji.
Písař: To je moudrá řeč.
1 Horny: Písmo také praví: Co nechceš aby jiní tobě činili, nečiň ty jim. Z křesťanské láske sem proto abechme je voba vomilostile.
2 Horny: Já sem se take vobměkčil a zrovna včil se mi tak ulevilo.
Pudmistr: Ulevi.o se aji mně.Řekno vám včil, že se s takovémé rozumnéme předtasvenéme se to dobře dělá, pro blaho dědine. Tož Vendelíne, běž zasik poctivě hlídat svěřené majetek. A od prvního dostaneš přidané grécar na platě. A te Majdaléno, běž si ešče utrhnót pár sladkých hroznů, a o tem co se tade mluvilo, nic nevíš.
Žena: Na to se pane pudmistr možete spolehnót. Ná… tož…. Sósedi, vešla mně tá násobilka nebo né ?/ k mužovi / me dvá si to duma ešče spočítáme…./ pomalu odchází /.
Hotař: Špatně ste to rozsódile. Doživotí ste jí měle dat. Grécar ste mi přidale, ale očstec na zemi až do mí smrti / pomalu také odchází k vinohradu /.
Pudmistr. Chvála boho, máme to za sebó.Ale zapotile sme se. Bel to sakra, zatrolené kósek. Dáme si skleničko burčáko.
1 Horny: Ani nemám jaksi chuť,ale pudo, abe se neřeklo.
2 Horny: Deť já také so takové….. suché, taky pudo
Pudmistr: Dime a muzikanti hréte.
Hudba zahraje jeden kousek.
Policajt bubnuje a potom hlásí
Na vědomost se dává všeckém co só tade, to teda jako ve všecí. Tó tí všecí co tade majó vokolová bóde a sklepe, mě požádale abech oznámil radostnó novino, že podávajó supliko,tade horenskýmo óřado,keré tade sedí.Tož všeci dávéte pozor a´t to dobře víte.
Vinaři: /jeden jejich zástupce/: Pane pudmistr a slavný horenský právo. Me tade, jak nás vidíte,co tade te sklepe máme,dež se nám dostalo takové slavné cti,že váš slavné óřad tu sedí, chceme na počesť této veliké události vás požádat abe toto místo se vod včilka menuvalo " Sklepe V Cihelně " a né hináč.
Pudmistr: Podli zákona a horenského práva sme se ve véboro usnesle, že název Sklepe V Cihelně je zaprotokulované a nikdo jé nesmí nigdá změnit.Ledaže byste čepuvale patuke.
Hudba: hraje a všichni zpívají.
IV. O T E V Í R Á N Í H O R Y
Pudmistr: Tak včil to horo votevřem a bode vinobraní.Štrajcpáne vehlas to abe to všeci věděli
Policajt: -bubnuje krátce a pak hlásí: Vod naše horenského hóřado se všeckém občanům na vědomost se dává,/najednou začne hledat lejstro po kapsáchsnáˇse mně to lejstro nestratilo. Aha tade to mám. Tak poslóchéte. Slavné hóřad se usnesl, že hora se bode votvírat hneď, teda včil. Tak nikdo nikem nechoďte a dávéte pozor tade naši Hutaře vám to řeknó.
Hotaři:Milé pane pudmistr a slavné horenské óřado. Me hutaři vám oznamujeme, že my hutaři sme vinuhrade dobře hlídale, zloděje chytale, škubáke, špačke a všelijakó jinó havěť zaháněle, a tak všeckém vinohradníkům dobró órodo dochuvale. A že už je só hrozne zraly, tade sme vám doneslu ukáško a vokuštovat. Tak uznáte esli už se muže hora otevřít./podávají hrozny./
Pudmistr: / si odkašle/Já vám voběma,za náš slavné vébor, aji za všecke vinaře děkujo, že ste své povinost dobře konale, podli samého horenského veko..No a tém pro letoší rok pro vás vaša služba končí. Protože sme tade me - jako horenské óřad uznale, že hrozne só zralý tak otevřeme horo./Jde a vytáhne vích/ Já včil cobe pudmistr horo votevírám a vinobraní se může začít./dá vích hotařům./Páni hutaři,skováte jé na rok a děkunjo vám ešče jednó za věrnó službo.
Policajt: Sósedi,horní,dolní, aji přespolní,po starým zvyko sme se tade sešle a než se rozédeme do hor tak nám tade pan pudmistr řeknó pro našo doró paměť všecke předpise a artikule,vod keréch se vod nepaměti vinobraní řídilo. Tak všeci dobře poslóchéte abe se zasik nekeří nevemlóvale jako vlůni. Letos to trpěny nebode, a pan fiškál to každýmo nasolijó podli artikul co se do ňé vleze.
Pudmistr: Tak poslóchéte co nám horensky právo vo vinobraní říká. Tde pan fiškál to přečte za mě.
V. Slavnost vinobraní
Písař-fiškál: /čte z velké knihy artikule/:
Čl. 1.: Vinobraní se začne jak pan pudmistr rozkáže. Spíš ne, nebo hutaři ho vyprovodí čaganem.
Čl. 2: Kdo sem dneska na vinobraní došel, každý mosí pomáhat trhat hrozne, a má se plácat enom sem tam,nebo se sebere a stojí enom u véčepo.
Čl. 3: Kdo se přistihne,že hrozne trhal, tož se přdvede,a pan fiškál mo napaří jak se patří.
Čl. 4: Kdo při práci ve vinohradě zpívá písničku né o víně,tož ten se sebere a zavře se a tam si može zpívat bárjakó,než se naučí písničku o víně.
Čl. 5: Kdo be se ve vinohradě hináč posilňoval než chlebem a vínem,tož ten bode dané do hladomorně, ha tam dostane enom chleba a vodo a bode tam tak dloho než se naučí víno pít.
Čl. 6: Vinobraní se mosí dnes skončit. Hináč se žádné dom nepustí.
Pudmistr: Meslím teda,že ste to všece sležele ha dobře temo rozuměle.Proto já co be pudmistr nařizujo abeste vinobraní začale. A kdo chce može se tade v bódě posilnit.Tož ať žije naše vinobraní.A páni muzikanti nám k temo zahrajó pěknó vod podlahe.
Muzika hraje: při hudbě se tančí, hotaři chytají zloděje jež trhají hrozny,a v přestávkách je předvádí k tribunálu,který po tento čas zasedá. Hotaři,ponocný, přivádí provinilce a obžalovávají je že: se plancal po vinohradě, neplandal, trhal hrozny,netrhal, pil pivo a né víno, že nezpíval písničku o víně, musí se vína napít a písničku o víně zazpívat, že nepočastoval tanečnici,že se přecpál hroznama, že nejedl hrozny, musí hrozen koupit. atd. Tady může být obviněn každý, který však rozumí špásu a veselí.
Při jedné pauze přistoupí kandidáti cechu vinařského, a jejich zástupce přednese za ně jejich žádost.
Kandidát:Pane pudmistr a slavná horenská komis,. Dávno sme se už snažile dostat mezi vás do vinařského cecho Veužíváme proto dnešní příležitosti a obracíme se na vás s prosbó abe ste nás přijale. Mužo vás ujistit,že s techto kandidátu, kery sem sám po nocích ve sklepách při bečkách vebírál, vás žádné nezklame ha vinařskémo cecho ostudo a ani haňbo neudělá. -
/ Sešlost kandidátů by měla být opravdu pestrá a toto číslo by mělo být ozdobou a vrchol humoru celé slavnosti. Někteří jsou už opravdu "sešlí " a musí být ostatními podpíráni,jiní se ščúří a jsou jak měsíček,ale jsou mezi nimi i vážní sousedé./
Pudmistr: Milí kandidáti, so až k slzám dojaté ja se na vás dívám. Pravda váš stárek nelhal,nekerém se víno nejen líbilo ale jich už aji zmuhlo. Ale než vás do našiho cecho vezmeme, mosí každé z vás prokázat, že si to zaslóží, a plnit úkol, keré mo dáme, a také nám dá sedmičko svýho vína abe sme muhle se přesvědčit, že je vinař. Tak a včil jeden po druhým.
Kandidáti: - pomalu přistupují a podávají sedmičku vína - tribunál ochutnává a kritizuje, málo kvalitní, hodně sladké -málo sladké - přesířené- cítit jakási pachuť-dobré - výborné, má to hnědku - atd. Zároveň každý dostane nějaký úkol z vinařství npř. Zazpívá píseň o víně, ukázat jak se víno správně pije, a že se necochá,odkud k nám přišla vinná réva, kdo v obci se jí první vysadil, kdo mívá nejlepší víno, báseň o víně, kdo dal obci horenské právo, kde byl vykonán nejtěžší horenský trest. atd. Může se napovídat ale tak aby so soud neviděl, ten některé odmítne, ale může se smlouvat. Jde o to aby byla legrace a veselí.Aby však veselí neupadlo ve stupidnost.
Pak se každý přijatý na rameno poklepe hotařským čaganem a pronese se: " Přijímám tě do cecho vinařského". -Po skončení tohoto obřadu -
Policajt: - bubnuje a hlásí:- A včil ešče všeci dávéte chvilko pozor,co vám pan pudmistr chcó říct.
Pudmistr: Milí rozmilí, domácí aji přespolní já vám všeckém co ste došle děkujo. Hrozne sme všecke v pořádko sebrale, proto všeckém vinařům přejo,abe z nich dobré víno nadělale, moc ho nepřecukrovaváte, a vodó nedolívéte,abe jim nechytlo hnědko, nebo křís, či co jinýho nedobrýho, abechme na naše martinské hode muhle vesele zazpívat. A všeckém vám přijo,abe se vám dobře tancovalo, abe tade belo veselo, jako vo pořádným vinobraní. A včil jak se patří, než muzikanti zahrajó sólo hutařům, policajtovi a tade slavné komisi a všeckém keří při slavnosti pomuhale se společně zazpíváme. Začne a všichni se přidávají. Víno červené a bílé,červené a bílé, to je, to je ze všech potěšení, potěšení moje……… Píseň z Fidlovačky.
Tento text má být jen vodítkem, a lze jej upravovat dle místních podmínek a hlavně možností.

Hustopeče- Boleradice 2013
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama